Work

TVM

รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ อุปกรณ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้่ง ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเลือกตั้ง (กกต.)
Project Detail

ออกแบบเว็บไซต์ อุปกรณ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้่ง ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเลือกตั้ง (กกต.)

รับทำเว็บไซต์ใหม่ จำลองเครื่องลงคะแนนเป็นภาพ 3D พร้อมด้วยภาพประกอบ 360 องศา อธิบายขั้นตอนการทำงานของเครื่อง พร้อมวิดีโอ Motion Graphic สาธิตการทำงาน

รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ อุปกรณ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้่ง ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเลือกตั้ง (กกต.)
รับทำว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ อุปกรณ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้่ง ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเลือกตั้ง (กกต.)